"Novelizace" pro rok 2008

-Útok musí být proveden do 120 vteřin, jinak je pokus neplatný.

-Každé soutěžní družstvo musí mít (nutně!) namontován jednotný přetlakový ventil!!! (PHL, postupové soutěže; Družstva sama musí zajistit aby šel ventil zapojit na mašinu.)

-Do PHL se budou počítávat všechny dosažené body.

-Změna v bodování družstev (PHL) při rovnosti časů.

-Podmínkou účasti na soutěži PHL bude platný členský průkaz s fotografií!!! Bez průkazek všech závodníků nebude družstvo připuštěno ke startu!!! (Průběh kontroly: vedoucí družstva vyplní přihlášku u prezence, v pětiminutové přípravě pak vedoucí týmu předá průkazy ke kontrole, kde se srovnají s přihláškou. Tyto průkazy si kontrola ponechá a odevzdá je až při vyhlášení soutěže).

-Hostování je na PHL povoleno, ale soutěžící může soutěžit v jeden den jen za jedno družstvo.

-Družstva se musí zúčastňovat nástupů a to řádně oblečena. V případě, že se tým nemůže zúčastnit nástupu, omluví se na prezenci.

 

Pravidla hasičských soutěží 2007

I.kolo - okrskové soutěže

- musí být provedeny ve všech okrscích do 31.května v disciplinách – požární útok s vodou

- štafeta 4 x 100 m

V případě nesplnění obou disciplin, družstvo nemůže postoupit do dalšího kola soutěže. Soutěží se v I. věkové skupině – v případě nepříznivého počasí rozhodne hlavní rozhodčí o úpravě dráhy /překážek/. Doporučujeme pořadovou přípravu – výsledky nezahrnovat do celkového hodnocení. První tři soutěžní družstva z okrsku postoupí do obvodového vyřazovacího kola, které se koná dle plánu soutěží, který stanoví odborná rada velitelů pro daný rok. V případě odmítnutí postupujícího družstva do obvodového kola následuje postupový klíč dle umístění, nejvýše však do pátého místa. V případě postupu není dotčeno hostování z jiného SDH v rámci okrsku.

II.kolo - obvodové soutěže

Obvodové vyřazovací kolo se provádí v určený termín vždy po dvou hasebních obvodech. Do okresního kola postupuje při účasti do devatenácti družstev včetně prvních pět soutěžních družstev, při účasti dvaceti až dvacetičtyřech družstev včetně prvních šest soutěžních družstev a při účasti dvacetipěti družstev a více prvních sedm soutěžních družstev z vyřazovacího obvodového kola. V případě odmítnutí postupujícího družstva do okresního kola následuje postupový klíč dle umístění, nejvýše však do desátého místa. Vyřazovací kolo žen okresu se provede v určený den dle plánu soutěží v I a II. věkové skupině. Do III.kola – okresní soutěže postupuje prvních šest družstev z každé věkové skupiny. V případě odmítnutí postupujícího družstva do okresního kola následuje postupový klíč dle umístění, nejvýše však do osmého místa.

 

Požární útok

 

Základna 2 x 2 m:

Nářadí umístěné libovolně na základně – nesmí být opřené nebo uložené na stroji a jiném nářadí

požární stříkačka PS-12, PS-8

4 ks savice průměr 110 mm, délka 1,6 m

3 ks hákové klíče

1 ks záchytné lano průměr 10, 12 mm, délka 20 m

1 ks ventilové lano průměr 6, 8 mm, délka 12 m

1 ks sací koš

 

Hadicová základna:

2 ks hadice „B“ průměr 75 mm (d. 20 m + - 1 m, š.ploché hadice min. 113 mm

4 ks hadice „C“ průměr 52 mm (d. 20 m + - 1 m, š.ploché hadice min. 79 mm

1 ks rozdělovač s kulovým nebo vřetenovým uzávěrem

1 ks hákový klíč

2 ks proudnice „C“ průměr 12,5 mm, max.délka včetně půlspojky 450 mm

 

Nářadí na hadicové základně bude uloženo zprava ve směru útoku následně :

2 ks hadice „C“

1 ks proudnice „C“ - 1 ks hadice „B“ - 1 ks hákový klíč - 1 ks rozdělovač - 1 ks hadice „B“

2 ks hadice „C“ - l ks proudnice „C“

 

Vzdálenost hadicové základny je 2 m od středu základny 2 x 2 m a její šířka je 2 m. Na hadicové základně budou hadice stočené a uložené dle cvičebního řádu – půlspojky hadic směrem ke stroji.

Družstvo po postavení základny nastoupí na startovní čáru a velitel podá následující hlášení rozhodčímu discipliny :

P o v e l y : vyrovnat, přímo hleď, vpravo hleď – velitel družstva hlásí : velitel družstva (jméno a příjmení), družstvo Sboru dobrovolných hasičů z (název SDH) nastoupeno k provedení požárního útoku (přímo hleď, rozchod).

Když je požární stříkačka na základně nesmí se startovat, až po povelu „vpřed“.Požární stříkačka se startuje klikou nebo startérem.

Soutěžní družstvo je rozděleno do následujících skupin :

č. 4, 5, 6 a strojník - se podílí na tvoření přívodního vedení libovolným způsobem – na stroj připojuje strojník; č. 2 a 3 - tvoří dopravní vedení a připojí jej na stroj; č. 1 - tvoří 1.útočný proud; č. 5 - tvoří 2.útočný proud; č. 3 - obsluhuje rozdělovač; č. 2 a 6 - pouze rovnají hadice na příslušném útočném proudu (2 na prvním út.proudu 6 na druhém út.proudu); č. 1, 3 a 5 - mohou připojit útočné proudy na rozdělovač

 

Zásady:

savice a sací koš - na základně se nesmí šroubovat

savice po vytažení z vody musí být sešroubovány

záchytné lano - bude smotáno jednoduše na vidličce nebo v klubku – uvázání na sací koš a

šroubení savic – dvojité oko

ventilové lano - bude smotáno na vidličce nebo v klubku

vývěva a plyn - provádět současně nebo zapnout vývěvu a přidat plyn – nesmí se přidat plyn a potom zapnout vývěvu. Vývěva musí být zapnuta po celou dobu sání.

Uvázání lan a našroubování sacího koše musí být provedeno před ponořením do vody, po vytažení z vody musí být záchytné lano uvázané, ventilové lano uchycené karabinkou na sacím koši a sací koš našroubován. Ventilové lano musí být funkční. Obě lana se rozloží na úroveň požární stříkačky. Hadice ze základny rozvinout – rozhodit (neroztahovat).

Závodník stojí před čárou hranice stříkání – čára stříkání je nedotčena.

Stříkačku startuje pouze strojník.

Trestné body: nepodání hlášení před startem-5; startování požární stříkačky startérem-15; startování požární stříkačky jiným číslem než strojníkem-10; šroubování savic a koše na základně-10; nefunkční ventilové lano-5; nesprávný uzel na záchytném laně-5; nerozložení lan na úroveň stroje (za každé lano)-5; nenašroubování sacího koše a uchycení ventilového lana před ponořením do vody-10; po vytažení savic z vody není sací koš našroubován a přívodní vedení sešroubováno-10;5 se nepodílí na tvoření přívodního vedení-5; přidání plynu před zapnutím vývěvy-10;hadic na základně (za každý díl)10; práce jiným číslem-5; překročení čáry stříkání-5;

Neplatnost pokusu : startování požární stříkačky na základně před povelem vpřed; nenasátí vody do 120 sekund od povelu vpřed; sražení plechovek nebo nastříkání terčů jiným útočným proudem (křížení proudů); zasahování do průběhu a rozhodování soutěže včetně nesportovního chování

V průběhu soutěže, nejpozději do 10 minut po ukončení pokusu může rozhodčí nebo pověřený technický pracovník provést kontrolu motorové stříkačky a dalšího nářadí za účelem ověření technických parametrů nářadí daných výrobcem nebo těmito pravidly. Soutěžící je povinen na vyžádání rozhodčích předat ve stanoveném čase nářadí k této kontrole. Provede-li rozhodčí nebo pověřený technický pracovník tuto kontrolu po provedení pokusu a zjistí-li, že kontrolované nářadí má nevyhovující parametry, bude tento pokus prohlášen za neplatný. V průběhu soutěží bude prováděna kontrola totožnosti závodníků. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

 

Štafeta 4*100m:

dle pravidel PS (u žen vyjímky) – bez podávání hlášení

2 hadice, délky 20 + 1 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek (pokud nemá požadovanou váhu, lze ji dovážit před započetím soutěže a to takovým způsobem, který lze zaručit, že požadovaná váha hadice bude stálá po celou dobu trvání soutěže) min. plochá šířka 65 mm, spojky musí být opatřeny schváleným těsněním a hadice musí mít kruhový průměr; PHP práškový o hmotnosti náplně 6 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. PHP dodá pořadatel.

 

Technické podmínky k disciplině požární útok:

hadice „B“ délka 20 +1 m, šířka ploché hadice min. 113 mm

hadice „C“ délka 20 +1 m, šířka ploché hadice min. 79 mm

nástřikové terče (možno použití digitální časomíry)

požární motorová stříkačka PS 12, PS 8, PS 8 Fires VPO

požární motorová stříkačka bude před startem discipliny v klidu (ženy mohou mít požární stříkačku nastartovanou)

značky pro plnění discipliny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu. Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit.

motorová stříkačka musí mít funkční kulové uzávěry výtlačných hrdel „B“; motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla; motorová stříkačka nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z motorové stříkačky -PS 8 FIRES, výrobce VPO; není přípustné upravené ovládání karburátoru (dvojí páka plynu); motorová stříkačka musí mít funkční vývěvu, páku ovládání lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení; na sacím hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně tři závity v celé délce závitu; lze dodatečně nainstalovat otáčkoměr motoru; je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtlačného hrdla směrem nahoru; vnější průměr trubky sání musí být do 15 mm; na víku čerpadla nesmí být mezikus

šroubení i matka savice musí mít nejméně dva a půl závitu v celé délce závitu; na straně se závitem, vodicí náběh ne delší než 35 mm; konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 mm; lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem max. rozměru plochy otvoru síta 25 mm2; lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou stříkačku

K plnění všech disciplin včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby schváleného druhu ČUBP dle Směrnice hasičských soutěží.

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité při hasičských soutěží odpovídají směrnicím hasičským soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.